IOM Stories

ایمانی ج.
© IOM

ایمانی ج. از پروژۀ „RESTART“ بخاطر برگشت به خانه اش در روسیۀ فدراتیف مستفید شده است جاییکه او در زمینه کشت سبزیجات کمک نیز بدست آورده است.

"گلخانۀ بادرنگ را که من از طریق پروژه خریدم عاید خوبی دارد. به همین ترتیب خدمات حمایت از طفل برای من و خانواده ام یک کمک بزرگ بوده است."

سید ح
© IOM

پروژۀ RESTART سید ح. را در برگشت داوطلبانه به پاکستان کمک کرده است جاییکه موصوف در آنجا استقرار مجدد حاصل کرده و در بخش زراعت امرار معیشت می نماید.

"این پروژه مرا کمک کرد تا دوباره روی پاهای خود بایستم."

نوید ا.
© IOM

نوید ا. نیز در اثر تلاشهای پروژه " RESTART" توانست تا بعد از برگشت به افغانستان در بخش خوراکه فروشی سرمایه گذاری کند.

"من خوشبخت هستم و در اثر تلاشهای این پروژه توانستم وارد یک مشارکت تجاری مفید شوم. اکنون پول کافی از این بابت بدست میاورم و مصارف خانواده خود را مرفوع می سازم"